Kwaliteitswaarborg

Ter waarborging van de kwaliteitseisen welke voor een verantwoorde manier van werken met grondwater noodzakelijk zijn is op onze organisatie een aantal waarborgen van toepassing, te weten:

  • Kwaliteitswaarborg volgens ISO 9001:2015.

  • Veiligheidswaarborg volgens VCA**.

  • BRL 11000 - Protocol 11001: Ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud ondergrondse deel van bodemenergiesystemen.

  • BRL 2100 - Protocol 2101: Mechanisch Boren.

  • ISO 14001: Milieuzorgsysteem.

  • Lid van BodemenergieNL (voorheen NVOE, Nederlandse Vereniging van Ondergrondse Energieopslagsystemen).

  • Ingeschreven in het register van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid.

Een nadere uitleg van deze eisen waaraan wij ons houden staat hieronder: