Service & Onderhoud - Bodemenergiesysteem

Een goed werkend bodemopslagsysteem is essentieel voor uw energiebesparing. Onderhoud aan deze energieopslagsystemen is noodzakelijk om een lange levensduur van bronnen en installatieonderdelen te waarborgen. Onderstaand de facetten die daarbij aan bod kunnen komen.

 • Technische ruimteInstandhouding
 • Periodiek onderhoud
 • Beheer en monitoring op afstand
 • Werkzaamheden Waterwet
 • Wateranalyses
 • Storing opvolging
 • Camera-inspectie bronnen
 • Hogedruk reinigen bronnen
 • Pompen / leveren / revisie
 • Reparatie bronnen
 • Afdichten bronnen.

Wilt u meer informatie of wenst u een aanbieding te ontvangen voor een of meerdere onderdelen van bovenstaande lijst, neem dan contact op met Grondboorbedrijf Haitjema B.V. afdeling Service & Onderhoud, te bereiken op 0523-612061 of mail naar service@haitjema.nl.

Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is in het kader van de BRL 11000 gecertificeerd voor de 'detail-engineering' (scope 2A), 'realisatie' (scope 3A) en 'beheer en onderhoud' (scope 4A) van open bronnensystemen.

Instandhouding

Wanneer u met ons een langjarig instandhoudingsovereenkomst  op een bodem-energiesysteem afsluit voor een vaste vergoeding per jaar verzekert u zichzelf dat het energiesysteem tijdens deze looptijd optimaal blijft functioneren onder meer door:

 • Periodiek onderhouden wordt.
 • Slijtagedelen vervangen of gereviseerd worden.
 • Groot onderhoud wordt uitgevoerd bij afnemende capaciteit van bronnen.
 • Storingsopvolging binnen en gestelde responsetijd.

Periodiek onderhoud

Voor een optimale bedrijfssituatie is een regelmatig onderhoud aan de bronnen en de rest van de installatie noodzakelijk. Inspecties en onderhoud kunnen op contractbasis door Grondboorbedrijf Haitjema B.V. worden uitgevoerd.

De volgende acties kunnen uitgevoerd worden tijdens een inspectie:

Bronnen

 • Controle van drukken in bronnen en afpompingen met een daarbij behorend debiet.
 • Controle op "luchtinsluiting" onderwaterpompen.
 • Controle van drukopnemers in de technische ruimte.
 • Meten van de actuele waterstanden in de bron.
 • Meten van de actuele temperatuur in de bron.
 • Controle van functioneren ontluchting bron.
 • Spuien bronnen op zo de capaciteit van de bronnen te bepalen.
 • Visuele controle op lekkage putbehuizingen.

Componenten

 • Onderwaterpompen: controle op werking. 
 • Isolatieweerstandmeting: Als blijkt dat de isolatieweerstand van de  onderwaterpompen een groot verloop heeft en beneden een waarde van 10 Mega-Ohm komt, zal deze onderwaterpomp gereviseerd moeten worden.
 • Nuldruk meten van pomp: Wanneer de nuldruk, afname 0 m3/uur, meer dan 10% lager is dan de nuldruk bij oplevering, is revisie noodzakelijk.
 • Drukopnemer: controle of de aangegeven drukken overeenkomen met de werkelijk gemeten waarden.
 • Watermeters: controle op werking.
 • Voordrukhandhavingstoestel: controle op werking.
 • Leveltransmitters: controle of de aangegeven waarden overeenkomen met de werkelijk gemeten waarden.
 • Afsluiters: controle op werking.
 • Temperatuuropnemers: controle op werking.
 • Energiemeter: controle op werking.
 • Drukvaten controle op werking.
 • Warmtewisselaar: controle op drukval over de wisselaar.
 • Frequentieomvormers; controle op werking en afstelling.
 • Visuele controle op lekkage leidingwerk.

ControleWij zullen adviseren deze inspectie 2x per jaar uit te voeren namelijk aan het einde van de winter- en zomerperiode.

Van de uitgevoerde inspectie ontvangt u een uitgebreide rapportage met daarin alle metingen en eventuele aanbevelingen om uw systeem zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Wateranalyses

Grondwater neemt natuurlijke stoffen op uit de bodem, zoals ijzer, chloride, nitraat en mangaan. Om te bepalen welke stoffen er aanwezig zijn in het grondwater kunnen wij tijdens een bezoek watermonsters nemen uit de bron of bronnen. Deze watermonsters zullen door een gecertificeerd bedrijf geanalyseerd worden op de gewenste parameters. Met deze analyse kunnen wij bijvoorbeeld bepalen welke stoffen er voor zorgen dat een bron verstop raakt en kunnen wij een juiste plan van aanpak maken om de bron te reinigen. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk dat er vanuit de vergunning geëist wordt dat de bronnen jaarlijks bemonsterd worden en worden geanalyseerd op de gewenste parameters.

Werkzaamheden in het kader van de Waterwet

Voor het realiseren van een bodemenergiesysteem is er in het algemeen een vergunning afgegeven door uw Provincie in het kader van de Waterwet. In deze vergunning zijn eisen genoemd waaraan voldaan moet worden voordat het bodemenergiesysteem in bedrijf genomen mag worden. Na de in bedrijf name van het energieopslagsysteem zullen er in diezelfde vergunning eisen genoemd worden waaraan tijdens de exploitatie fase van het systeem voldaan moet worden. Een van deze eisen kan zijn dat er jaarlijks een rapportage naar Gedeputeerde Staten van uw Provincie wordt verstuurd met daarin bijvoorbeeld een overzicht met daarin de hoeveelheid verplaatst grondwater, hoeveelheid verplaatste energie en de temperaturen welke zijn onttrokken of geïnjecteerd in de bronnen. Ook kan de Provincie eisen dat er een jaaropgaaf ingevuld dient te worden. Alle voorkomende werkzaamheden en rapportages zoals deze worden verwacht vanuit de vergunning kunnen wij geheel voor u verzorgen.

RemotebeheerBeheer en monitoring op afstand

Wanneer wij in staat worden gesteld om het bodemenergiesysteem op afstand via het Gebouw Beheer Systeem (GBS) te benaderen, is het mogelijk om op snel op eventuele storingen te kunnen reageren. Op deze wijze kunnen storingen gecontroleerd worden en eventueel ongedaan gemaakt worden. Mocht de storing niet op afstand ongedaan gemaakt kunnen worden dan kan de oorzaak van de storing bepaald worden zodat een storingsmonteur die het systeem bezoekt meteen gericht oplossend kan werken.

Met deze verbinding is het ook mogelijk op de installatie langere tijd te monitoren om zo te controleren of het systeem optimaal functioneert. Tijdens deze monitoring kunnen eventueel ook instellingen worden gedaan om de optimale situatie te verkrijgen.

In de meeste GBS worden de gegevens opgeslagen die nodig zijn voor het maken van rapportages zoals deze worden verwacht vanuit de vergunning. Wanneer wij in staat gesteld worden om het GBS te benaderen kunnen wij deze gegevens ophalen en verwerken tot een rapportage.

Storingsopvolging

Een storing aan een bodemenergiesysteem kan consequenties hebben voor het functioneren van andere installatiedelen voor het opwekking van warmte of koude. Bij optredende storingen in het energieopslagsysteem zal indien mogelijk eerst op afstand contact gelegd worden met het GBS van het bodemenergiesysteem. Wanneer het niet mogelijk is om op afstand het bodemenergiesysteem te benaderen of de storing is niet op afstand te verhelpen kan een beroep gedaan worden op beschikbare storingsmonteurs. In een contract zal vastgelegd worden binnen welke tijd een storing op afstand te onderzoeken of binnen welke tijd een monteur ter plaatse zal zijn om de storing te onderzoeken.
Onze storingsmonteurs zijn 24 uur per dag inzetbaar en beschikken allemaal over een servicebus met alle denkbare gereedschappen en vele reserve onderdelen.

Reparatie bronnen

Indien blijkt dat na een inspectie een reparatie dient te worden uitgevoerd kunnen wij u van dienst zijn met:

 • Afdichtstukken.
 • Leveren en plaatsen van binnenfilters.
 • Cementatietechnieken.