Bodemenergie

Onze vooruitziende blik heeft ons in deze markt een leidende positie opgeleverd welke aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving ten aanzien van het energieverbruik van gebouwen en bedrijfsprocessen, zoals deze door de overheid zijn uitgewerkt in de jaren negentig.

Werking van energieopslag

Tijdens de seizoenen is er sprake van een energieoverschot, warmte-overschot in de zomer en koude-overschot in de winter in gebouwen, zoals kantoren, woningen en bedrijfsprocessen. Door dit warmte-overschot of winterkoude in het grondwater en de bodem op te slaan kan deze in een later seizoen gebruikt worden voor verwarming of koeling van gebouwen, kantoren en bedrijfsprocessen. Het is gebleken dat met een bodemenergiesysteem een duurzame en renderende opslag van energie in de ondergrond kan plaatsvinden.

Opslagsystemen

Als energieopslag kennen we een aantal verschillende systemen welke elk hun eigen toepassing kennen. Zo hebben we te maken met:

  • Energieopslag met regeneratie
  • Lage temperatuur opslag

Vergunningstraject Waterwet

Voor een bodemenergie installatie is een vergunning nodig in het kader van de Waterwet. Deze vergunning moet, met een door een effectenstudie onderbouwde aanvraag, ingediend worden bij de Provincie en die besluit over vergunning-verlening. Op 1 juli 2013 is het Besluit Bodemenergiesystemen, ook wel AMvB Bodemenergie genoemd, van kracht geworden. Een van de doelen was het verkorten van de proceduretijd vergunningverlening voor open systemen van 6 naar 2 maanden. Voor kleinere systemen kan een vereenvoudigde aanvraag gelden. 

Projecten