VCA**

Haitjema B.V. is sinds 1985 de door het personeel verzelfstandigde voortzetting van een bedrijf, dat meer dan 100 jaar actief is in de G.W.W. sector op het gebied van grondboringen, het maken van waterwinputten en bijbehorende dienstver-leningen.

Doelstelling
Naast de continuïteitsdoelstelling van ons bedrijf is het bevorderen van de immateriële belangen van de werknemers als bedrijfsdoelstelling geformuleerd. Hierbinnen wordt het waarborgen van de veiligheid, de gezondheid en het bevorderen van de arbeidsomstandigheden van onze werknemers en derden, bij onze werkzaamheden betrokken, tot een natuurlijke verplichting gerekend. Binnen deze doelstelling past de zorg om en voor het milieu. Het bedrijfsbeleid is er dus op gericht om persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade te voorkomen.

Eisen
Aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van in ons bedrijf voorkomende gevaren en met inachtname van wetten en normen is in 1995 een VGM-beleidsplan, gebaseerd op Veiligheids Checklijst Aannemers (VCA), opgesteld, welke door KIWA op 1 februari 1996 is gecertificeerd. Dit VGM-beleid zal steeds verder aangescherpt worden wanneer de stand van de techniek, gezondheid of milieukunde daar aanleiding toe geeft, alsmede de regelgeving.

VCA** certificaat

 

Projecten